Ochrona danych

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW

 

Szanowna/y Pani/Panie na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, ul. Komandorska 54, 76-271 Ustka (Lędowo), tel. 48 261 231 239, wustka@wp.pl
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, ul. Komandorska 54, 76-271 Ustka (Lędowo), tel. 48 261 231 239, iod.wustka@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu:
 • realizacji świadczeń medycznych w tym ustalenia tożsamości pacjenta, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, wystawiania zwolnień chorobowych. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. h (RODO); ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. c (RODO); ustawa o rachunkowości;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa prawna przetwarzania: 6 ust 1 lit c,f oraz art.9 ust. 2 lit f (RODO); Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie informacji;
 • archiwizowania, statystyki. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz 9 ust. 2 lit. b, j(RODO); ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • określonym w dobrowolnej zgodzie, którą Pani/Pan może wycofać w każdym dowolnym momencie. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) (RODO).

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w ramach przepisów prawa mogą być:
 • inne podmioty medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej;
 • audytorzy zewnętrzni;
 • dostawcy usług prawnych;
 • dostawcy usług kurierskich i pocztowych;
 • dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji papierowej i nośników cyfrowych;
 • osoby kształcące się do wykonywania zawodów medycznych;
 • osoby upoważnione przez Panią/Pana w celu realizacji praw pacjenta;
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym w szczególności art. 26.ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

      5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych za wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • 20 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej;
 • 30 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
 • 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku danych zbieranych do celów podatkowych lub rachunkowych;
 • w przypadkach pozostałych wg kryteriów ustalanych na podstawie przepisów prawa i instrukcji archiwizacyjnej.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

 

 1. Nie planuje się dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany celu przetwarzania zostanie Pani/Pan o tym poinformowany wraz z udzieleniem wszelkich stosownych informacji.

 

 1. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne natomiast podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego lub korzystania z innych naszych usług.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany tzn. bez udziału ludzi. Dane osobowe nie będą również podlegały profilowaniu.