Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW WSPL SPZOZ Ustka

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ustka z siedzibą przy ul. Komandoskiej 54 w Ustce (kod pocztowy: 76-270), tel.: 261 231 239, adres e-mail: wsplspzoz.ustka@wp.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ustka jest Pan Mariusz Kisiel. Kontakt z inspektorem jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod.wsplspzoz.ustka@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ustka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ustka

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ustka przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.