ISO

 

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W USTCE

Lokalizacja:

Lędowo ul. Komandorska 54

76-271 Ustka Lędowo

 

ZARZĄDZENIE  NR: ZA2020122201WK

 

Data wydania: 22.12.2020r.

Edycja: 1

                

POLITYKA JAKOŚCI wg NORMY ISO 9001

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Ustce, świadczy usługi medyczne w ramach zawartych z NFZ umów oraz współdziała
z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie świadczeń medycznych wymagających zastosowania specjalistycznej aparatury medycznej, specjalistycznych badań diagnostycznych i usług protetycznych.

Świadczenia udzielane są wszystkim ubezpieczonym pacjentom, którzy wybrali lekarza pierwszego kontaktu lub chcących skorzystać z usług lekarza specjalisty. Świadczone są też usługi komercyjnie za odpłatnością na podstawie podpisanych umów w zakresie medycyny pracy.

Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

 

W organizacji Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Ustce, z dniem 22.12.2020 roku wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 dotyczący działalności w zakresie:  
jakości świadczenia usług zdrowotnych, zachowania, ratowania, przywracania i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związanych z badaniem
i poradą lekarską, leczeniem.

Zobowiązano  pracowników do zapoznania się i stosowania w bieżącej działalności zapisów zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

Najwyższe kierownictwo ustanowiło, wdrożyło i utrzymuje Politykę Jakości, która:

 1. jest odpowiednia do celu i kontekstu organizacji oraz wspiera jej kierunek strategiczny;
 2. tworzy ramy do ustalania celów dotyczących jakości;
 3. zawiera zobowiązanie do spełnienia obowiązujących wymagań;
 4. zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

W trosce o wysoką jakość zobowiązujemy się do:

 • wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001;
 • tworzenia wizerunku zakładu jako organizacji bezpiecznej i przyjaznej pacjentom oraz kontrahentom;
 • stałego rozpoznawania i spełniania oczekiwań rynku usług medycznych;
 • systematycznego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności całego personelu
  w zakresie działań na rzecz „
  świadczenie usług zdrowotnych” oraz pozyskiwanie kadry wysokospecjalistycznej z zewnątrz;
 • efektywnego wykorzystania nowoczesnej infrastruktury znajdującej się

   w dyspozycji organizacji;

 • podejmowania działań doskonalących stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji;
 • rozwoju usług medycznych;
 • dążenia do uzyskania maksymalnego zadowolenia pacjentów i klientów poprzez zaspokojenie ich oczekiwań.

 

Mając na uwadze ciągłe doskonalenie w zakresie  jakości „świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zachowania, ratowania, przywracania i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z badaniem i poradą lekarską, leczeniem” Polityka Jakości stanowi zobowiązanie do spełnienia wymagań związanych z doskonaleniem skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.

 

 Osobiście zapewniam wdrożenie i przestrzeganie powyższej Polityki Jakości, prowadzenie systematycznej oceny jej przydatności, wspieranie wszelkich działań na rzecz poprawy jakości w zakresie jakości świadczenia usług, jak również ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.  W imieniu kierownictwa i własnym zobowiązuję się do zapewnienia odpowiednich środków niezbędnych do realizacji  na wysokim poziomie świadczenia usług oraz  prawidłowego funkcjonowania  Systemu Zarządzania Jakością. Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy oraz zobowiązuję do doskonalenia procesów realizowanych w organizacji.

 

 

                                                                                                    
22.12.2020 rok                                                         DYREKTOR

 

 

 

 

                                                        dr n. med. Andrzej DĘBOWSKI